Menu

LOŽISKOVÁ GEOLOGIE

Středisko ložiskové geologie, ekologie a báňského servisu 

 

Naši experti se postupně specializovali na poskytování komplexního projektového, inženýrského a konzultačního servisu v oblasti vyhledávání a průzkumu ložisek nerud a jejich dobývání.

 

Geologický průzkum

Pro potenciální zákazníky zajistíme výběr vhodné prognózní plochy, rezervy nebo ložiska, vypracujeme, realizujeme a vyhodnotíme projekt vyhledávání nebo průzkumu ložiska, včetně zajištění průzkumných práv.

K modelování ložiskových poměrů a ke kvantifikaci zásob používáme osvědčený geologický a báňský model firmy KVASoftware, která jej vyvinula pro povrchové uhelné lomy (Severočeské doly, a.s., Czech Coal, a.s., Sokolovská uhelná, a.s.).

Investorovi pomůžeme s legalizací nového ložiska (osvědčení o ložisku), s jeho ochranou (stanovení CHLÚ) a osvojením (předchozí souhlas se stanovením DP, stanovení DP).

 

Posuzování vlivů těžby na životní prostředí (proces EIA)

Před získáním práv k dobývání ložiska  je nutno posoudit  možné vlivy budoucí hornické činnosti na všechny složky životního prostředí postupem podle zákona   č. 100/2001 Sb.. Naši ekologové disponují potřebnými osvědčeními pro vypracování dokumentace EIA, mají  dlouholetou praxi specializovanou na ochranu ŽP při otvírkách nových ložisek. Zajistíme i vypracování všech potřebných odborných posudků (hluková a rozptylová studie, hodnocení zdravotních rizik, hodnocení krajinného rázu, biologické hodnocení, hydrogeologické posouzení).

 

Báňský servis

V oblasti projekční činnosti se specializujeme na vypracování povinné dokumentace  (stanovení dobývacího prostoru, územní rozhodnutí o využití území, plán otvírky, přípravy a dobývání, plán využívání ložiska, plán likvidace).

 

Naši projektanti jsou schopni navrhnout obnovu krajiny a komplexní využití území bývalých lomů podle nejnovějších trendů rekultivací a renaturalizací. Pro těžaře připraví nejen základní projekty (souhrnný plán SaR, plán SaR ), ale i ekologické audity, generely ÚSES, apod. Jako účinná pomoc při řešení střetů zájmů s laickou veřejností a se správními orgány nabízíme digitální modely terénu, jejich zobrazení ve 3D a vizualizaci postupů těžby a rekultivačních prací na lomu.

 

Pro zajištění hornické činnosti poskytujeme i průběžný báňský a geologický inženýring (geologická dokumentace HČ, technologické postupy a havarijní plány,  operativní přepočty zásob, podklady pro odnětí zemědělských a lesních pozemků z půdního fondu, odpisy zásob).

 

Díky získaným osvědčením státní báňské správy můžeme dodavatelsky zajistit odborné a bezpečné řízení hornické činnosti ve funkcích závodní lomu s těžbou nad 500tisíc tun, závodní, projektant hornické činnosti, bezpečnostní technik a hlavní důlní měřič.

 

Geologické práce v zahraničí

Bohatá tuzemská i zahraniční odborná praxe expertů společnosti nám umožňuje zapojovat se do řešení řady projektů zahraniční rozvojové spolupráce ČR i projektů soukromých investorů zaměřených především na geologické mapování, prospekci a průzkum ložisek nerud a na problematiku rizikových geofaktorů životního prostředí (Ekvádor, Nikaragua, Súdán, Vietnam, Mali).


Tato kategorie neobsahuje žádné články.