Menu

GEODÉZIE

Středisko geodézie a kartografie

Naše geodetická a kartografická kancelář vám nabízí veškerý sortiment geodetických prací.

Tvorba účelových map

Totální staniceTvorba tachymetrických mapových podkladů, to je polohopisu a výškopisu. Tyto mapy vyhotovujeme v různých měřítcích, dle potřeby zadavatele.

Tvorba a údržba základních map závodů, mapy komunikací, vyhotovení základních důlních map.

Zaměřování podzemních prostor, jako jsou historická podzemí, nebo podzemní důlní díla, podzemní kolektory.

Důlně měřické práce provádíme pro těžební organizace. Zhotovujeme a udržujeme veškerou důlně měřickou dokumentaci, to znamená, že vyhotovujeme základní důlní mapy, mapy povrchu, mapy zdolávání havárií, geologické řezy, vedeme knihy důlně měřické dokumentace. Dále vytyčujeme a zaměřujeme průzkumná geologická díla, vedeme jejich evidenci.

Pro projekční kanceláře vyhotovujeme dokumentaci stávajícího stavu stavebních objektů a historických památek v měřítcích 1:50 – 1:200. U zaměřování stavebních objektů a historických památek provádíme i fotogrammetrické vyhodnocení fasád.

Tvorba digitálního modelu terénu.

 

Práce v katastru nemovitostí, geometrické plány, vytyčování hranic

Jednou z nejčastěji prováděných prací jsou práce pro katastr nemovitostí. V tomto oboru činnosti vyhotovujeme geometrické plány pro rozdělení pozemku, geometrické plány pro změnu hranice pozemku, geometrické plány pro vyznačení budovy (nebo změny jejího obvodu), geometrické plány pro doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným způsobem, geometrické plány pro upřesnění údajů podle přídělového řízení, geometrické plány pro vlastníky upřesněné hranice pozemků, geometrické plány pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku a vytýčení vlastnických hranic pozemků.

 

Inženýrská geodézie

Pro stavební firmy a investory provádíme veškeré práce spojené s vytýčením staveb, výpočty kubatur a následným zaměřením skutečného provedení stavby. Středisko geodézie naší společnosti provádí vytýčení jak liniových, tak pozemních staveb.

Pro potřeby inženýrské geologie a ložiskové geologie provádíme také sledování stability svahů.


Tato kategorie neobsahuje žádné články.